Třída speciálního pedagoga

 Ve stacionáři jsou dvě třídy, kde je zajišťováno předškolní vzdělávání převážně individuální formou, příprava dětí v odkladu školní docházky a vzdělávání podle § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Pro každé dítě je s ohledem na jeho potřeby a možnosti sestaven individuální výchovně – vzdělávací plán, podle kterého pedagog s dítětem pracuje.

Cílem je všestranný rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na rozumové, motorické a smyslové funkce, učíme dítě vnímat sebe i své okolí, podporujeme sociální vývoj a komunikaci.
Pracujeme v týmu odborníků, především zdravotníků, fyzioterapeutů a logopeda. Základem je mezioborové spolupráce. Součástí naší práce je umožnit dětem zažít další terapie a aktivity, jako je např. plavání, canisterapie, hipoterapie, koupání v perličkové vaně, snoezelen a muzikoterapie. Naším úkolem je také zajistit pro děti společný program v zařízení i mimo něj.
Navazujeme na činnost Speciálně pedagogických center a odborných lékařů.