Logopedie

"Nemusím mluvit, abych se dokázal dorozumět…"

"Nemusím mluvit, abych dokázal vyjádřit své pocity a přání…"

Logopedie se prolíná do všech činností ve stacionáři. Pracujeme s dítětem individuálně ve třídě, ale i na herně. Vycházíme z možností a priorit dítěte. Vedeme dítě k samostatnosti, a to i v komunikaci v rámci jeho možností. Respektujeme zájmy a potřeby dítěte.

Při terapii zařazujeme stimulaci orofaciální oblasti. Podporujeme vlastní aktivitu mluvidel. Využíváme chuťovou stimulaci a snažíme se o zkvalitnění příjmu potravy u dětí s využitím metody šetrného krmení. V rámci možností dítěte provádíme dechová a fonační cvičení. Podporujeme hlasový projev dítěte, využíváme vnímání prozodických faktorů řeči.

Rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, napomáháme k představě o vlastním tělesném schématu. Vnímání vlastního těla usnadní využití vibrací na těle dítěte i terapeuta. Zařazujeme dotekovou terapii.

Posilujeme smyslové vnímání. Smysly jsou jakýmisi sběrači informací. Podporujeme rozvoj sluchového vnímání, trénujeme zrak. Poskytujeme možnost získávat vjemy a informace o věcech hmatem. Nabízíme čichové a chuťové podněty.

Rozvíjíme mentální stránku a komunikaci s přihlédnutím na vývojovou úroveň dítěte a jeho tělesný i psychický stav. Podporujeme adekvátní reakci na podnět, porozumění mluvenému slovu. Rozšiřujeme slovní zásobu pasivní i aktivní.

Spolupracujeme s rodinou dítěte a komunikujeme s celým kolektivem stacionáře. Navazujeme na speciálně pedagogické, psychologické či další vyšetření dítěte.

K rozvoji komunikace využíváme:

*        komunikační deníky, karty,

*        znaky upravené vzhledem k motorickým možnostem dítěte,

*        komunikaci prostřednictvím výběru z nabízených činností,

*        konkrétní předměty a hračky, černobílé a barevné symboly, fotografie pro komunikaci a zájem o ni,

*        komunikační systém VOKS,

*        komunikátory k vyjádření jednoduchého vzkazu, prosby,

*        iPad.