Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je poskytována týmem všeobecných a dětských sester a ošetřovatelek, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Péče je poskytována nepřetržitě od pondělí 6:00 do pátku 16:00. Zařízení má 2 oddělení s potřebným zázemím, 2 pracovny speciálních pedagogů, logopedii, 3 cvičebny fyzioterapie.

Při výkonu ošetřovatelských činností se pracovníci řídí standardy ošetřovatelské péče. Lékařská péče je zajišťována rodiči. Ošetřovatelská péče probíhá v konceptu Bazální stimulace. To znamená, že vychází z individuálních potřeb dítěte a zohledňuje maximálně jeho životní návyky. Koncept je velmi dobře integrovaný do každodenní péče. Pečující osoby reagují na rozsah problémů nejen dítěte, ale i jeho rodiny. Taková péče vyžaduje týmovou spolupráci sester, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů, logopeda i rodičů dítěte. Stacionář si udržuje přehled všech poskytovatelů péče a spolupracuje s nimi – s odbornými lékaři, speciálními pedagogickými centry, odbory sociálních věcí, ranou péčí ve Zlíně, Brně a Olomouci, dodavateli a výrobci kompenzačních pomůcek. 

Sestry na oddělení zajišťují nejen ošetřovatelskou péči, ale také vytváří dětem klidné a pohodové zázemí a starají se o náplň času, který děti na oddělení (hernách) tráví. Tento čas je rozdělený na aktivní a relaxační a ideálně by měl být vyvážený. 

Důležitou součástí přístupu k dětem na odděleních je nácvik sebeobslužných činností v oblasti stravování, oblékání, osobní čistoty a hygieny a další praktické dovednosti. Pečující osoby dávají přednost proaktivnímu přístupu a podpoře dětí vyjádřené mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ (pedagogický přístup Marie Montessori). Sestry buď samostatně, nebo ve spolupráci se speciálními pedagogy rozvíjí děti v oblasti rozumové, mravní, estetické, tělesné a pracovní výchovy. Samozřejmě podle schopností jednotlivých dětí. Důležitou součástí pobytu dětí je stravování. Podáváme dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené ze základních potravin. Při problémech s polykáním upravujeme konečnou podobu jídla tak, aby dětem co nejvíce vyhovovalo a neprohlubovalo potíže (zahušťování, sekání, pomletí, mixování). Stacionář je zapojený v programu Skutečně zdravá škola a byl ohodnocený bronzovým certifikátem. 

Naším cílem je každému dítěti vhodně volit časový rámec dne, ve kterém se podle potřeb dětí vyskytuje čas na vzdělávání, fyzioterapii, volný pohyb, spontánní hru, relaxaci, pobyt venku, to vše doplněné zdravým a pestrým stravováním a zastřešené bezpečným sociálním prostředím. Děti potřebují pevné hranice mezi hrou a odpočinkem, pohybem a jídlem, dnem a nocí. Hranice jsou pro dítě pevnou oporou a jistotou a dovolí mu jít dál. Našim cílem je děti doprovodit na této cestě k co největší samostatnosti a nezávislosti, aby mohly svůj život prožívat co nejlépe.