Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je podpůrná metoda, která prostřednictvím koně pomáhá  člověku se specifickými potřebami, se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Díky různým aktivitám a terapiím s koněm dochází u klientů ke zlepšení po stránce fyzické, psychické a sociální.

Náš spolek Šance pro život, z. s. poskytuje hiporehabilitaci od roku 2002 jako jeden z mála provozovatelů v regionu. Našim zaměřením je hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a hipoterapie ve fyzioterapiii a ergoterapii.

V srpnu 2023 byl spolku přidělen status Přidruženého střediska České hiporehabilitační společnosti, z.s. (https://hiporehabilitace-cr.com/).

Terapie jsou určeny pro děti s potížemi a odlišnostmi v psychomotorickém vývoji, pro děti navštěvující Rehabilitační stacionář ve Zlíně i děti docházející na terapie ambulantně s rodiči.

Hiporehabilitaci realizujeme v závislosti na počasí od dubna do října v ohrazené venkovní jízdárně na Ranči v Tlumačově. Zde máme k dispozici několik povahově vhodných koní různých plemen s dobrou fyzickou kondicí, což nám dává možnost vybrat koně různé velikosti, šířky hřbetu a typu chodu, který vyhovuje terapeutickému cíli pro dané dítě.

Terapie je prováděna na základě doporučení odborného lékaře a je vedena kvalifikovaným fyzioterapeutem nebo speciálním pedagogem, kterému asistuje rodič dítěte nebo další pracovník (speciální pedagog, zdravotník). Délka a průběh terapeutické jednotky se odvíjí od stanoveného cíle, schopností dítěte, jeho aktuálního stavu i nálady. Maximální doba trvání je 20 min. Cílem terapie je především pozitivní ovlivnění psychomotorického stavu dítěte. 

Využíváme pohybu hřbetu kráčejícího koně, který se přenáší na tělo dítěte a tím pozitivně působí na jeho posturu a pohybové vzorce. Dochází zde k ovlivnění senzorických, neuromotorických a kognitivních funkcí směrem ke zlepšení kvality života klienta.

Při hiporehabilitaci dochází ke zlepšení fyzické kondice, navození pozitivní změny v psychice a chování i k dalším zdravotním účinkům, jako např. k zlepšení respiračních funkcí, peristaltiky a k posílení imunity. Pro děti je to navíc oblíbená zájmová outdorová aktivita.

Prostřednictvím hiporehabilitace chceme u dětí s psychomotorickým/motorickým znevýhodněním přirozenou a zábavnou cestou omezit rozvoj a fixování chybných pohybových stereotypů,  dosáhnout zlepšení posturálních funkcí, rovnovážných a obranných reakcí, znormalizovat svalový tonus a podpořit nácvik chůze. Pravidelným ježděním dítě získá nové motorické zkušenosti i dovednosti a hlavně motivaci k aktivitě. V průběhu terapie procvičuje jemnou motoriku, komunikační dovednosti a díky kontaktu s koněm prožívá pozitivní emoce, což vede ke zlepšení kognitivních funkcí, jako je vnímání, pozornost, myšlení, paměť, učení,… Důležitou součástí práce je výchova k bezpečnosti pohybu člověka v blízkosti velkého zvířete a budování vztahu a respektu k živým bytostem a přírodě.