Třída speciálního pedagoga

 Ve stacionáři jsou dvě třídy, kde je zajišťováno předškolní vzdělávání převážně individuální formou, příprava dětí v odkladu školní docházky a vzdělávání podle § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Pro každé dítě je s ohledem na jeho potřeby a možnosti sestaven individuální výchovně – vzdělávací plán, podle kterého pedagog s dítětem pracuje.

Cílem je všestranný rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na rozumové, motorické a smyslové funkce, učíme dítě vnímat své tělo i okolí, podporujeme sociální vývoj a komunikaci.

Pracujeme v týmu odborníků, především zdravotníků, fyzioterapeutů a logopeda.

Navazujeme na činnost Speciálně pedagogických center a odborných lékařů.