Logopedie

Logopedická péče se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte po stránce komunikační, rozumové, tělesné, sociální i estetické. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Jednotlivá sezení se přizpůsobují aktuálnímu stavu dítěte. Vycházíme ze speciálně pedagogických, psychologických či dalších vyšetření dítěte. Partnery při terapii jsou nám zákonní zástupci dítěte, pracovníci speciálních škol a poradenských pracovišť.

Při logopedickém sezení, ale také při veškerých aktivitách v rehabilitačním stacionáři se zařazují taková cvičení, která povzbuzují k aktivnímu vyjadřování pomocí prvků alternativní či augmentativní komunikace (využíváme obrázkový komunikační systém VOKS, Znak do řeči, Piktogramy, speciální PC programy, iPad). Snažíme se rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu s využitím obrázkového materiálu a manipulací s konkrétními předměty.

Součástí každého individuálního sezení s dítětem je  rehabilitace orofaciální oblasti, dechová a fonační cvičení, dotekové terapie. Podílíme se na rozvoji hrubé i jemné motoriky, pozornosti, vnímání, paměti, myšlení. Pro děti s kombinovaným postižením je nutné zařazovat cvičení na posilování smyslového vnímání. Cvičíme sluchovou diferenciaci, tříbíme fonematický sluch, vnímání rytmu atp. Při volbě pomůcek a terapeutického plánu hodiny vycházíme ze zálib dítěte, využíváme jeho oblíbené hračky a aktivity.

Ve spolupráci s fyzioterapeutkou a zdravotními sestrami usilujeme o zkvalitnění příjmu potravy u jednotlivých dětí.