Rehabilitační stacionář Zlín

Stacionář je umístěný v Hanzelkově vile ve zlínské čtvrti Nivy. Známý cestovatel Jiří Hanzelka věnoval tento dům v roce 1958 státu  za účelem zřízení mateřské školky. Později zde byly provozovány týdenní jesle. Od roku 1993 slouží vila dětem se zdravotními problémy.

Rehabilitační stacionář je zdravotnické zařízení, které poskytuje ošetřovatelskou, rehabilitační, poradenskou, preventivní a výchovně-vzdělávací péči dětem do 16 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, se smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, sociálně či jiným způsobem znevýhodněným nebo obtížně zařaditelným v běžném předškolním vzdělávání.

Stacionář nabízí několik typů rehabilitačních pobytů, které je možné individuálně přizpůsobit potřebám rodiny, dále nabízí příležitostné hlídání dětí s postižením do 16. roku věku v odpoledních a nočních hodinách v režimu pondělí až pátek.

Kromě kvalitní základní péče nabízí stacionář další terapie - canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii, metodu snoezelen, Portage, koncept Bazální stimulace, inhalace, míčkování, kineziotaping, magnetoterapii atd.

Dbáme na kvalitní stravování dětí, vaří se z čerstvých surovin, při sestavování jídelníčku se řídíme "Zdravým talířem". Dětem je strava individuálně upravovaná nejen co do složení, ale i konzistence. Při potížích s polykáním a krmením je využívána metoda šetrného krmení, spolupracujeme s Bobath logopedem. Příprava diety je samozřejmostí.

Ošetřovatelský personál se prioritně zaměřuje na rozvoj a podporu dovedností u dětí v rámci sebeobsluhy a udržování tělesné čistoty. Každodenní náplní práce jsou činnosti k všestrannému rozvoji v rámci rozumové, tělesné, estetické, hudební, pracovní, etické a sociální výchovy. Sestry zařazují pravidelné střídání činností dětí a relaxaci, věnují se výtvarným činnostem, práci s hlínou a jiným modelovacím materiálem, zařazují hudební chvilky. S pomocí metody Portage rozvíjí rozumové schopnosti a sebeobsluhu podle možností každého dítěte. Ke stimulaci a hře dětí je k dispozici velké množství rozmanitých hraček a didaktických pomůcek. Pokud je to vhodné, je využíván předmětový režim. Jak říká Teta Gábina: „Naše oddělení je klidné, pohodové, sluníčkové. Mezi individuální terapie patří muzikoterapie, Bazální stimulace, Portage, inhalace, legrace, míčkování a další a další a……!“ Ve spolupráci s pedagogy se pravidelně do programu zařazují hudebně-dramatická pásma s tématikou ročních období či aktuálních svátků.

Děti pravidelně pobývají na čerstvém vzduchu, buď ve formě vycházek do okolí, nebo si hrají na zahradě. Zahrada je překrásná, poskytuje dětem další možnost stimulace, velmi oblíbené jsou houpačky a trampolína, kterou využívají i imobilní děti. V současné době připravujeme rekonstrukci zahrady tak, aby byla ještě lépe připravena pro hru dětí s postižením.              

Ošetřovatelská péče probíhá v konceptu Bazální stimulace. Ošetřovat děti v tomto konceptu znamená ritualizovat a strukturalizovat péči tak, aby byly maximálně zohledněny potřeby dítěte, aby péče probíhala v týmu. Znamená to nejen pochopit potřeby dítěte, ale také poznat a porozumět jeho stylu komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti. Do interiéru byly pořízeny nové houpačky, které děti milují. Nezapomíná se ani na rozvoj smyslového vnímání, využívají se prvky zrakové, sluchové, orální, čichové a taktilně – haptické (dotek, hmat) stimulace. Pod vedením vystudované lektorky probíhají ve stacionáři pravidelné muzikoterapie. Děti mají možnost být v kontaktu s hudebními nástroji, tvořit tóny a zvuky.

Rehabilitační péči zajišťují tři fyzioterapeutky. V individuální péči se velmi osvědčuje spolupráce dvou odborníků (fyzioterapeutka-speciální pedagožka, fyzioterapeutka-fyzioterapeutka). Děti jsou díky této týmové spolupráci maximálně vtaženy a zapojeny formou hry do učení nových pohybových dovedností potřebných pro jejich budoucí život. Efektivita této spolupráce spočívá v zapojení dítěte s těžkým postižením do komplexnějších činností nabízených speciálním pedagogem, které může díky asistenci fyzioterapeuta vykonávat ve vývojově vyšších polohách (volný sed, šikmý sed, sed na patách, poloha na čtyřech, vysoký klek, stoj a chůze). Tam, kde je to vhodné, se děti pravidelně vertikalizují. Fyzioterapeutky v širší míře uplatňují kineziotepy k podpoře střevní peristaltiky, dýchání, rozvolnění jizev a detonizaci spastických svalů. Fyzioterapeutky absolvovaly kurz Bobath terapie, jedna z nich v roce 2014 i kurz Baby Bobath pro terapii kojenců.

Logopedická péče je součástí uceleného systému péče. Spočívá především v 30 – 45 minutových sezeních. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, přihlíží se k aktuálnímu vývojovému stupni, ale také ke zdravotnímu a emočnímu stavu dítěte. U každého dítěte se vychází z jeho zájmů, oblíbených hraček, obrázků. Pro rozvoj komunikačních dovedností se úspěšně využívá i canisterapie.

Canisterapie je podpůrná terapeutická metoda, která využívá psích pomocníků. Do rehabilitačního stacionáře dochází pejsci se svými psovody již 15 let. Čtvrtým rokem si děti užívají skupinovou terapii, kdy se sesednou do půlkruhu a 60 minut se těší psí společnosti. Canisterapie a rozvoj komunikace jde velmi pěkně spojit. Už na samém začátku lekce děti v písničkách napodobují zvuky zvířátek, hlásky či jednoduchá slova, učí se zvířata a jejich doprovod pojmenovat. Pomocí jednoduchých gest a znaků, které doprovází slovní pokyny, se učí pozdravit, poděkovat a hlavně ovládat poslušnost psa. Pejsci motivují k podávání hraček na pokyn, poznávání plyšových zvířátek, třídění barev a poznávání potřeb pro pejsky. Hlazení a česání psů pomáhá k rozvoji jemné motoriky rukou. Hrubá motorika se procvičuje jednoduchými tanečky, prolézáním kruhů a tunelu, překračováním lavičky, stavěním komínu z látkových kostek, podbíháním či podlézáním plachty, házením míčků či voděním psa na vodítku.

Speciální pedagožky sestavují pro děti individuální výchovně-vzdělávací plány dle typu a stupně postižení na základě dokumentace doložené rodiči, doporučení SPC a vlastního pozorování. V průběhu roku se konají individuální konzultace s rodiči, konzultovány jsou změny ve vývoji dítěte, školní zařazení, výchovné postupy, které se postupně zavádějí i do domácích režimů. Vzájemnou spoluprací speciálních pedagogů jsou dětem tvořeny předmětové či obrázkové denní režimy a komunikační deníky, které pak rodiče po instruktáži zavádějí i v domácím prostředí. Osvědčuje se metoda videozáznamu, který je využíván k rozvoji hry, sebeobslužné činnosti, je formováno sebepojetí a rozvíjí se komunikační dovednosti. Děti využívají výukové aplikace tabletů iPAD.

Pravidelně si užívají multisenzorickou místnost snoezelen.

Ve stacionáři je umístěna třída Základní školy Zlín, Středová pro šest žáků. Výhodou této třídy je současné plnění povinné školní docházky a možnosti využívat služeb stacionáře, což je užitečné zejména pro děti, které potřebují intenzivně rehabilitovat.

Ojedinělost tohoto zařízení tvoří tým pracovníků (vstřícných a pozitivně laděných lidí) a způsob poskytované péče v domácím prostředí.